วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  เพื่อรับทราบผลการประชุมกรมการจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566  รับทราบประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล , การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดนครนายก ตามมาตรฐานจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  , มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน , มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และงานอื่นๆ  ตามที่ได้มอบหมาย คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายวงศธร พัชราพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวพรพิมล จันทร์สละ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1