วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายณรงค์ แปลงแดง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมพบปะและรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในที่ประชุม