วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว กำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2565 จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครนายก