วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 นางสาวทรายทอง ประดับศรี สหกรณ์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมรับฟังโครงการอบรมทางไกล เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ถ่ายทอดสัญญาณจากอาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยมีนายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากร โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม