11385297491   สารสนเทศของสหกรณ์  11385297491

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
****************************************************

 ลำดับ รายการสารสนเทศสหกรณ์
Link PDF


1.

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
  (1) แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
  (2) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
  (3) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ pdf
  (4) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ pdf

2.

ทำเนียบสหกรณ์
 
(1) ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564 pdf
  (2) ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563 pdf

3.


หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

 
  (1) แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐาน pdf
  (2) แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
  (3) แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์   
        (3.1) กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
        (3.2) กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์  pdf
  (4) แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐานโดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  pdf
  (5) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์  pdf

4.

การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
 
  (1) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์  pdf
  (2) แสดงข้อมูลกราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วม ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์  pdf

5.

สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
 
  (1) แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  pdf
  (2) แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  pdf

6.

อุปกรณ์การตลาด
 
  (1) แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน  pdf
  (2) แสดงกราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน  pdf
  (3) แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  pdf
  (4) แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน  pdf
7. ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์   

  (1) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้   pdf
  (2) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้  pdf

8.

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 
  (1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 pdf
 

(2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

pdf

 

<<<<  สารสนเทศสหกรณ์ย้อนหลัง >>>>