11385297491   สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร 11385297491

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 
***************************************************

ลำดับ

รายการสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร Link PDF
 1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก  

  (1) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  pdf
  (2) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  pdf
  (3) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร  pdf
  (4) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร   pdf 
2.  ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร  

 

(1) ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564

pdf
  (2) ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563 pdf
3. หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
 
  (1) แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร pdf
  (2) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  pdf 
  (3) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท  
        (3.1) กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
        (3.2) กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์ pdf
  (4) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร pdf
  (5) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร pdf
4. ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท  

  (1) แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน pdf
  (2) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร pdf
5. กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 
  (1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 pdf
  (2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 pdf
 
<<<< สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรย้อนหลัง >>>>