11385297491  สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ 11385297491

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 
************************************************


ลำดับ

 

รายการสารสนเทศกลุ่มอาชีพ Link PDF
1. จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

  (1) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ pdf
  (2) แสดงแสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ pdf
  (3) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ pdf
  (4) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ pdf
2. ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
 
  (1) ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ.2564 pdf
  (2) ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ.2563 pdf
3. จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน  

  (1) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ pdf
  (2) แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ pdf


<<<< สารสนเทศกลุ่มอาชีพย้อนหลัง>>>>