newqueen002

 

infor new 1

activity new 2

banner 1
banner 8
banner 7 banner 6 banner 5
banner 4 banner 3 banner 2

 

การดำเนินกิจกรรม / ผลงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

     

utube  หรือ facebook

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

 


bullet3VTR แสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกbullet3

Youtube cute

Youtube cute
112
ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2565
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ผลการดำเนินงานประจำปี 2565
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564
่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก

<<< ผลงาน/กิจกรรมสำนักงานสหกรณ์นครนายก ย้อนหลัง >>>

 

ข่าวสารน่ารู้

Information   ข่าวสารน่ารู้สำหรับการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 กฎหมายน่ารู้

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

bullet12  กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

การจัดสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                                                  <<<อ่านเพิ่มเติม>>>

bullet12  กองคลัง

หนังสือเวียนด้านการเงินการคลัง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                                 <<<อ่านเพิ่มเติม>>>

 

11669 1245743710Zyql