วิสัยทัศน์

“สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐมเป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์
ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”

 

พันธกิจ

๑. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วม ในการสร้างสังคมอยู่
    เย็นเป็นสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล

    เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และให้ บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
    แก่สมาชิก

๓. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
    และเที่ยงธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
    ภายในกรอบของกฎหมาย

๔. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนา
    สังคมและสิ่งแวดล้อม

๕. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหาร
    จัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และช่วย    
    เหลือซึ่งกันและกัน

๖. พัฒนาระบบบริหารราชการและบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
    นครปฐมให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป้าหมาย
๑. มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามแผนงาน / โครงการตัวชี้วัดและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากกรมฯ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่ได้รับจากกรมฯ และจังหวัด
๒. การปฏิบัติงานเชิงบูรณาการกับส่วนงานหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. ปลูกฝังการมีคุณธรรม ความโปร่งใส การรักษาวินัย การเป็นมิตรกับลูกค้า การมีไมตรีจิต และการสนุกกับการปฏิบัติงานโดยใช้เป็นคติประจำใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ