อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

1

ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

3

ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชน ทั่วไป

4

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

5

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ตลอดจนประชาชนทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์ ให้การจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์ โครงสร้างองค์กรเพื่อการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นๆ แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้ง

 

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ เผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์ ให้การจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และ เยาวชนสหกรณ์ โครงสร้างองค์กรเพื่อการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นๆ แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้ง

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 

มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาด แก้ปัญหาพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ช่วยเหลือในการดูแลรักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และขบวนการผลิต และประสานงาน และการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

มีหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน การจัดหา การลงทุนและการบริหารเงินทุนสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการตลอดจนติดตาม ประเมินผล

กลุ่มตรวจการสหกรณ์

1

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์

2

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำและปรับปรุง ระเบียบคำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  การตรวจการสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์

3

ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

4

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์

5

พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6

ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

7

ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์

8

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

9

ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 3

มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่น เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจตลอดส่งเสริมให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนดำเนินการได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้มแข็ง