knowledge logo

  KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตร
2. ารพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร
3. การจัดทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การทำลายหนังสือราชการ
2. การกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
3. ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
  KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. การบริหารการจัดการกระจายลำไยในขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม
  KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
6. การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์
7. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน กรณีจัดประชุมนอกสถานที่