สารสนเทศของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก ปี พ.ศ. 2564

    จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก ปี พ.ศ. 2563

2. ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร 

3. หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564

     หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563

4. ข้อมูลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2564

     ข้อมูลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2563

5. กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ