สารสนเทศของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม

1. จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์

     จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ (1 ม.ค. 65) กราฟ
     - จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ (1 ม.ค. 64)

     - จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ (1 ม.ค. 63)

     - จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ (1 ม.ค. 65) กราฟ
     - จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ (1 ม.ค. 64)
     - จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ (1 ม.ค. 63)

2. ทำเนียบสหกรณ์

     - ทำเนียบสหกรณ์ ณ 1 มกราคม 2565
     - ทำเนียบสหกรณ์ ณ 1 มกราคม 2564
     - ทำเนียบสหกรณ์ ณ 1 มกราคม 2563

3. มาตฐานสหกรณ์ 
     - หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์

     ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

     ♦ ปี 2564 (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2565)
        - จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
           - กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
           -
กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
        - จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
        - กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์

      ปี 2563 (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2564)
        จำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภท 2563
        กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภท 2563

      ปี 2562 (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2563)

4. การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
       - ข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)
       - ข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)

       กราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565)
       - กราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
                สหกรณ์การเกษตร     สหกรณ์ประมง     สหกรณ์นิคม     สหกรณ์ออมทรัพย์
               สหกรณ์ร้านค้า     สหกรณ์บริการ     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

5. สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก ปี พ.ศ. 2564

     (1) ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
     (2) กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

    สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก ปี พ.ศ. 2563

     (1) ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
     (2) ข้อมูลแสดงกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ 

6. อุปกรณ์การตลาด ปี พ.ศ. 2564 
    (1) ข้อมูลอุปกรการตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน
     (2) กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
     (3) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
     (4) กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

    อุปกรณ์การตลาด ปี พ.ศ. 2563

     (1) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด
     (2) กราฟแสดงจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
     (3) ข้อมูลของอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
         - ข้อมูลของอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน กสส.
         - ข้อมูลของอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน ASPL
         - ข้อมูลของอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

         - ข้อมูลของอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน จากทุนสหกรณ์
         - ข้อมูลของอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน งบประมาณอื่นๆ
    (4) ข้อมูลกราฟแสดงข้อมูลของอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

7. ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
     (1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด
     (2) กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด

    ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563
     (1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้ (รวบรวมได้ครบ)
     (2) กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้ (รวบรวมได้ครบ)

8. สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปี พ.ศ. 2564
     - ข้อมูลสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 3

     สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปี พ.ศ. 2563
      - ข้อมูลสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 3