สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ ในจังหวัดนครปฐม

1. จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก ปี พ.ศ. 2564

    จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก ปี พ.ศ. 2563

2. ทำเนียบกลุ่มอาชีพ 

3. จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2564

    จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2563