ศูนย์ประสานงานให้คำปรึกษาด้านหนี้สิน
และการปรับโครงสร้างหนี้ ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
ข้อเสนอแนะประเด็นคำถาม
     ประเด็นคำถามการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และการปรับโครงสร้างหนี้จากผลกระทบการแพร่ระบาดโรค COVID-19
 
แบบฟอร์มดาวโหลด
     แบบคำขอพักชำระต้นเงินกู้
 
 
 

ผู้ประสานงาน

     นางสาวแสงดาว หาญวัง     โทรศัพท์  06 3529 6289
     นายปกรพัฒน์ เหมจินดา     โทรศัพท์  082 289 2808
     นางสาววันเพ็ญ ทองคำ      โทรศัพท์  08 6408 4052
     นายนฤบดี ศรีงิ้วราย           โทรศัพท์  08 7361 2656