การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม)

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของจังหวัดนครปฐม (ตัวชี้วัดที่ 1-5)

         ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

          ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

          ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

          ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

          ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของจังหวัดนครปฐม (ตัวชี้วัดที่ 6-8)

          ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

          ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

          ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของจังหวัดนครปฐม (ตัวชี้วัดที่ 9-10)

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ลิ้งก์เว็บไซต์แสดงรายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง

 - แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

 - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน

source

02 ข้อมูลผู้บริหาร

 - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่ว่ยงาน 

 - ประกอบด้วย ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน 

และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

source

03 อำนาจหน้าที่  - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด source
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่ว่ยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 

 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ต้วชี้วัด เป็นต้น

 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐมไม่ได้รับงบประมาณ

05 ข้อมูลการติดต่อ

 - ที่อยู่ - หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร

 - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - แผนที่ตั้งหน่วยงาน

source
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน source
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์  - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

 - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

source
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08  Q & A

 - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ

   กับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น    

 - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

09 Social Network

 - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  เช่น Facebook, Twitter, Instagram  เป็นต้น

 - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

facebook icon   youtube

  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล  URL ลิ้งก์เว็บไซต์แสดงรายละเอียด
การดำเนินงาน
010 แผนดำเนินงานประจำปี                  

 - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น        

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

011

รายงานการกำกับ ติดตาม

การดำเนินงานประจำปี

รอบ 6 เดือน

 - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

 - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของแผนการดำเนินงานประจำปี

 - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

   รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

 - เป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของแผนดำเนินงานประจำปี

 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย

    งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปฏิบัติงาน
013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน       

 - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน

   ตำแหน่งใดกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่ว่ยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ       

หรือติดต่อกับหน่วยงาน

 - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้

บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

1.คู่มือการรับจดทะเบียนสหกรณ์

2.คู่มือการจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

3.คู่มือการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี
    ของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

 - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2564

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการ

 - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

 - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน   

ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ไม่มีการบริการ E-Service

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ลิ้งก์เว็บไซต์แสดงรายละเอียด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     

 - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท         

รายการใช้จ่าย เป็นต้น

 - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

 - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

020

รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสดุ

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


ปีงบประมาณ 2563 
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐมไม่ได้รับงบประมาณ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

022

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาคัฐพ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ปีงบประมาณ 2563 
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐมไม่ได้รับงบประมาณ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

 - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ

ซื้อหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

 - จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุประจำปี

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

 - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

ปีงบประมาณ 2563 
สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐมไม่ได้รับงบประมาณ
ยุทธศาสตร์จังหวัด


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ลิ้งก์เว็บไซต์แสดงรายละเอียด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       

 - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร 

บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

 - เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

026

การดำเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล

  

- แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง

เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา

คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ

บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

 - เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน ตามข้อ O25 หรือ

เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล   

 - แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Downloads

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลประจำปี

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ลิ้งก์เว็บไซต์แสดงรายละเอียด
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ                   

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน

รายละเอียดข่ั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการ

เป็นต้น   

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

030

ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

  

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่          

ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี

- แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่หรือภารกิจของ

หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ

ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

   

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ลิ้งก์เว็บไซต์แสดงรายละเอียด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร            

 - แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036

การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจำปี

  - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

 - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037

การดำเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต


- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

 - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตามข้อ O36

การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

มีทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปี

 - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงาน

 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040

รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนินการป้องกันการทุจริต

ประจำปี รอบ 6 เดือน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น

 

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ

ทุจริตประจำปี

- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล URL ลิ้งก์เว็บไซต์แสดงรายละเอียด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
042

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                  

 - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562

 - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่

จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 

 - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

ตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด

ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น               

สำนักงานจังหวัดรับผิดชอบ
043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน

- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คู่มือการรับจดทะเบียนสหกรณ์