คู่มือสำหรับประชาชน
1. การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์
2. การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร
3. การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์
4. การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร
5. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
6. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น
7. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
8. การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น
9. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
10. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน
11. การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
12. การรับจดทะเบียนสหกรณ์
13. การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์
14. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท
15. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท/สหกรณ์
16. การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
17. รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
18. รับจดทะเบียนควบสหกรณ์
19. รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์
20. รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม