งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกร

ที่

ชื่อกลุ่มเกษตรกร

สถานะ

วันสิ้นปีทางบัญชี

ประเภท

อำเภอ

ปีบัญชี

2559

2560

2561

2562

2563

2564

1

กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนยายหอม

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำนา

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

2

กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองงูเหลือม

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำไร่

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

3

กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านยาง

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำไร่

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

4

กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งน้อย

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำสวน

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

5

กลุ่มเกษตรกรทำสวนมาบแค

ดำเนินการ

30 พฤศจิกายน

ทำสวน

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

 

6

กลุ่มเกษตรกรทำนาวังน้ำเขียว

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำนา

กำแพงแสน

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

7

กลุ่มเกษตรกรทำนาสระพัฒนา

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำนา

กำแพงแสน

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

8

กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหลวง

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำนา

ดอนตูม

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

9

กลุ่มเกษตรกรทำนานราภิรมย์

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำนา

บางเลน

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

10

กลุ่มเกษตรกรทำนาลำพญา

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำนา

บางเลน

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

11

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งขวาง

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำไร่

กำแพงแสน

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

12

กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยม่วง

ชำระบัญชี

ทำนา

กำแพงแสน

คลิก

เลิกกลุ่ม
26 ก.ย. 62

 

13

กลุ่มเกษตรกรทำนาบางระกำ

ชำระบัญชี

ทำนา

บางเลน

เลิกกลุ่ม
23 เม.ย. 62

 

14

กลุ่มเกษตรกรทำนาวัดละมุด

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำนา

นครชัยศรี

คลิก

คลิก

 คลิก

15

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางช้าง

ดำเนินการ

31 มีนาคม

ทำสวน

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

16

กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองจินดา

ดำเนินการ

31 ธันวาคม

ทำสวน

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

17

กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธ์พื้นเมืองไทย

ดำเนินการ

31 มีนาคม

เลี้ยงสัตว์

นครชัยศรี

คลิก

 เลิกกลุ่ม

18

กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีษะทอง

ชำระบัญชี

ทำนา

นครชัยศรี

คลิก

เลิกกลุ่ม
30 เม.ย. 61