งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์

ที่

ชื่อสหกรณ์

วันสิ้นปีทางบัญชี

ประเภทสหกรณ์

อำเภอ

2559

2560

2561

2562

2563

 2564

1

สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

กำแพงแสน

คลิก

คลิก

 คลิก

คลิก 

 

2

สหกรณ์แก้วเกษตร จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

กำแพงแสน

 

 คลิก

 คลิก

คลิก 

 

3

สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

31 พ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

กำแพงแสน

 

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

4

สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

กำแพงแสน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก 

 

5

สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

กำแพงแสน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

6

สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

กำแพงแสน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

7

สหกรณ์ปศุสัตว์กำแพงแสนพัฒนา จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

กำแพงแสน

 

คลิก

  คลิก

8

สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

ดอนตูม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

9

สหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

นครชัยศรี

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก 

 

10

สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

บางเลน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก 

 

11

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางเลน จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

บางเลน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก 

 

12

สหกรณ์การเกษตรสตรีบางภาษี จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

บางเลน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

13

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าช้าง จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

บางเลน

คลิก

คลิก

คลิก

 

14

สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินพุทธมณฑล จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

พุทธมณฑล

 

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

15

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

เลิกสหกรณ์ 

 

16

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครปฐม จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

เมืองนครปฐม

 

คลิก 

 คลิก

คลิก 

คลิก

 

17

สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

18

สหกรณ์การเกษตรสามพราน จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์การเกษตร

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

19

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสระพัฒนา จำกัด

30 มิ.ย. ของทุกปี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กำแพงแสน

 

คลิก 

 คลิก

คลิก

 

20

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักบุญเปโตร จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

21

สหกรณ์บ้านคลองโยง จำกัด

30 เม.ย. ของทุกปี

สหกรณ์นิคม

พุทธมณฑล

 

คลิก

คลิก

คลิก

 

22

สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินนครปฐม จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์นิคม

เมืองนครปฐม

 

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

23

สหกรณ์เคหชุมชนประชาร่วมใจ จำกัด

30 พ.ย. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

ดอนตูม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

24

สหกรณ์เคหะสถานบางแก้วฟ้า จำกัด

30 เม.ย. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

นครชัยศรี

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

25

สหกรณ์เดินรถนครชัยศรี จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

นครชัยศรี

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก 

 

26

สหกรณ์เคหชุมชนบ้านฟ้าสดใส จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

บางเลน

 

 

27

สหกรณ์เคหสถานชุมชนบางหลวง ร.ศ. 122 จำกัด

30 มิ.ย. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

บางเลน

คลิก

คลิก

คลิก

 

28

สหกรณ์เคหสถานทรัพย์มั่นคงบางหลวง จำกัด

30 มิ.ย. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

บางเลน

 

คลิก

 

29

สหกรณ์เคหสถานบ้านพร้อมสุข จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

บางเลน

 

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

30

สหกรณ์บริการจอมทองบางเลน จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

บางเลน

 

เลิกสหกรณ์ 24 พ.ค. 60

 

31

สหกรณ์บ้านมั่นคง เมืองศาลายา จำกัด

30 มิ.ย. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

พุทธมณฑล

 

คลิก

คลิก

คลิก

 

32

สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

พุทธมณฑล

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

33

สหกรณ์เคหะสถาน เกิด เงิน พูล ทรัพย์ จำกัด

30 พ.ย. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

34

สหกรณ์บริการเดินรถใหม่สามัคคี จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 คลิก

  

35

สหกรณ์บริการหอการค้านครปฐม จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

36

สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมชนสามตำบล จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

เมืองนครปฐม

 

คลิก

คลิก 

 

37

สหกรณ์บ้านมั่นคงเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เฉลิมพระเกียรติ จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

เมืองนครปฐม

คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก  

38

สหกรณ์รถยนต์โดยสารนครปฐม จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก 

 

39

สหกรณ์รวมใจริมทางรถไฟนครปฐม-ต้นสำโรง จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

 

40

สหกรณ์เคหสถานคลองจินดา จำกัด

30 มิ.ย. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

41

สหกรณ์เคหสถานชุมชนพระนครธนบุรี จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

42

สหกรณ์เคหสถานนนทรีเจ้าพระยา จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

43

สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด

31 พ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

สามพราน

 

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

44

สหกรณ์บ้านบางประแดงพัฒนา จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

สามพราน

 

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

45

สหกรณ์รถยนต์โดยสารพุทธมณฑล จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์บริการ

สามพราน

 

 

46

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด

31 ส.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ประมง

กำแพงแสน

 

คลิก

คลิก

 

47

ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ร้านค้า

กำแพงแสน

 

คลิก 

 

48

ร้านสหกรณ์โรงเรียนการบิน จำกัด

30 มิ.ย. ของทุกปี

สหกรณ์ร้านค้า

กำแพงแสน

 

คลิก

คลิก

คลิก

 

49

ร้านสหกรณ์บางเลน จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ร้านค้า

บางเลน

คลิก

คลิก

 

50

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำกัด

31 ต.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ร้านค้า

เมืองนครปฐม

 

 

51

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ร้านค้า

เมืองนครปฐม

 

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

52

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนการบิน จำกัด

30 มิ.ย. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

กำแพงแสน

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

53

สหกรณ์ออมทรัพย์โทเรเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

นครชัยศรี

 

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

54

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพลู จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

นครชัยศรี

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

55

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

บางเลน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

56

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

พุทธมณฑล

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

57

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศาลายา จำกัด

31 ต.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

พุทธมณฑล

คลิก

 

58

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการสัตว์ทหารบก จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

59

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

เมืองนครปฐม

 

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

60

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครปฐม จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

เมืองนครปฐม

 

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

61

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลนครนครปฐม จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก 

 

62

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

เมืองนครปฐม

คลิก คลิก คลิก   คลิก  

63

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

64

สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

เมืองนครปฐม

คลิก 

 คลิก

 คลิก

คลิก

 

65

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

เมืองนครปฐม

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

66

สหกรณ์บางกอกไซเคิ้ล อินดัสเตรียล ออมทรัพย์ จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

   คลิก

67

สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

68

สหกรณ์ออมทรัพย์ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด

31 ต.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

69

สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

70

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทชูพันธุ์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส จำกัด

31 มี.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

71

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยางโอตานิ จำกัด

31 ต.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

72

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานอำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 

73

สหกรณ์ออมทรัพย์มาลีสามพราน จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

 

74

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จำกัด

30 ก.ย. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

 

75

สหกรณ์ออมทรัพย์สามพรานการทอ จำกัด

30 เม.ย. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

  คลิก

76

สหกรณ์ออมทรัพย์แอล.เอ. ไบซิเคิ้ล จำกัด

31 ธ.ค. ของทุกปี

สหกรณ์ออมทรัพย์

สามพราน

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก

 
  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบางไทรป่า จำกัด ชำระบัญชี     คลิก คลิก

เลิกสหกรณ์
31 ธ.ค.62