• เชิญชวนทำบุญกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  • pr.5
  • Pr.1
  • Pr.2
  • Pr.3

 

megaphone 320x320   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

     ระบบงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม     

 

ster ระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์สหกรณฺ์                                                                  ster โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ                                            ster E-project

ster ระบบประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร                      ster ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์

ster ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-sarabun)              ster ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์   

ster รายงานปริมาณธุรกิจฯ                                        ster ระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบ 

ster ายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

sterระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

 

 

bannercomplain 1

HOPE001 1