megaphone 320x320   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet greenประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมชำรุด ani217
bullet greenยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมชำรุด ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565ani217
bullet greenประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว โดยวิธีการขายทอดตลาด 
bullet green
แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bullet greenประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด
bullet greenประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พ.ศ.2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

bullet green
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา 2565
      โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

bullet green
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
      Infographic 

                                                                                                                                       คลิกเพื่อดูรายละเอียด


 

     ระบบงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม     

 

ster ระบบโครงการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์สหกรณฺ์                                                                         ster โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร

ster โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ                                                 ster รายงานทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และการถือหุ้น

ster E-project                                                            ster ระบบประเมินมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

ster ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์                  ster ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-sarabun)

ster ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์                      ster รายงานปริมาณธุรกิจฯ  

ster ระบบฐานข้อมูลการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบ              

ster ายงานข้อมูลการฝากและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

 

Info จัดตั้งสหกรณ์คุณภาพ

 97450

VTR ผลงานและกิจกรรม

tidtam1 prachum65
รองอธิบดีกรมส่งสหกรณ์มอบแนวทางส่งเสริมสหกรณ์
ในจังหวัดนครพนมให้มีความเข้มแข็ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ พัฒนา
แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

bannercomplain 1

HOPE001 1