forking create 02 tn

ข่าวประชาสัมพันธ์


bullet greenประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รายละเอียดani217
bullet greenโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet greenประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบองแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562  (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ)  
bullet green
 ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมร่วมกันลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้  คลิกลงทะเบียน
bullet green
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

bullet greenขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันทำนา” มาเรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์ ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชาวนาด้วยตัวเอง ได้ทานข้าวที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 
bullet greenโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติฯ"
bullet greenประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2562
 
bullet greenแผน / ผล การปราบปรามทุจริต (ITA)  เอกสารแผน/ผล เอกสารประกอบ 
bullet green องค์การ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (เลือกหัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์")

bullet green องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
18-AG-42-GE-WSP-B: Workshop on Organic Agriculture 3.0 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย 

bullet greenร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ พรบ.   แบบแสดงความคิดเห็นในร่าง พรบ.  

bullet greenประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

bullet greenประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

bullet green คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team 

bullet green เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561  สหกรณ์นอกภาค  สหกรณ์ภาคการเกษตร   

                                                                                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 

megaphone 320x320   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

 

tab convinuenes

arrคู่มือการปฏิบัติงาน ตามพรบ. อำนวยความสะดวกฯ ของกรมฯ
arrสรุปกระบวนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
arrแนวทางปฎิบัติตามพรบ การอำนวยความสะดวก
arrพรบ การอำนวยความสะดวก
arrประกาศ พ.ร.บ.ประชาชน 2558
arrคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
arrความหมายของมาตรา 5(4) แห่ง พรบ การอำนวยความสะดวกฯ ปี 2558
arrคู่มือประชาชนในระบบสารสนเทศ

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
arrประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
arrระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 1. การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 2. การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
icon 22คู่มือที่ 4. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
icon 22คู่มือที่ 5. การรับจดทะเบียนสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 6. การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี
icon 22คู่มือที่ 7. การนำเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น
icon 22คู่มือที่ 8. รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 9. รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 10. รับจดทะเบียนควบสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 11. รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม
icon 22คู่มือที่ 12. การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 13. การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 14. การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น
icon 22คู่มือที่ 15. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 16. การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน
icon 22คู่มือที่ 17. การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 18. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
icon 22คู่มือที่ 19. การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท
icon 22คู่มือที่ 20. การอนุมัติให้เงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร
icon 22คู่มือที่ 21. การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)
icon 22คู่มือที่ 22. การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)
icon 22คู่มือที่ 23. การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์
icon 22คู่มือที่ 24. การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (การลงนามในสัญญา)
icon 22คู่มือที่ 25. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์

ผลงานและกิจกรรม

 

PR62 1
กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตมั่นคง