ข่าวประชาสัมพันธ์


bullet greenประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
       ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
ani217
bullet green
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
       และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
       ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
ani217
bullet greenประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
bullet greenรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 

 bullet greenการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
         แบบฟอร์มเสนอชื่อ นักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น  พนักงานราชการดีเด่น  

 bullet greenการขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ปีการศึกษา 2565 - 2566 
 bullet greenประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ani217

 bullet greenสอบราคาซื้อรถโฟล์คลิฟ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน ตามประกาศสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด   

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
bullet green
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
bullet greenประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูนครพนม จำกัด 
bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 

bullet greenประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
bullet greenประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รายละเอียด
bullet greenโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

 

                                                                                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 

megaphone 320x320   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

 

 

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

  ชื่อคู่มือ Download คู่มือ
1 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
2 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์ 
3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
4 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
5 การรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
6 การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี
7 การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น 
8 รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
9 รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ 
10 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์ 
11 รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม 
12 การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร 
13 การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร 
14 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น 
15 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
16 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน 
17  การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรก 
18 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
กรณีวงเงินไม่เกิน
 5 ล้านบาท
 
19 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ 
กรณีวงเกินเกิน
 5 ล้านบาท
 
20 การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
21 การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินของ
นิคมสหกรณ์ (กสน.
3)
 
22  การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) 
23 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ 
24 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม 
25 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม 

ผลงานและกิจกรรม

inf4 inf5

youtube64

bannercomplain 1

HOPE001 1