forking create 02 tn

ข่าวประชาสัมพันธ์


bullet greenประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ รายละเอียดani217
bullet greenโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
bullet greenประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบองแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562  (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบฯ)  
bullet green
 ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมร่วมกันลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้  คลิกลงทะเบียน
bullet green
สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

bullet greenขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันทำนา” มาเรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์ ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชาวนาด้วยตัวเอง ได้ทานข้าวที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 
bullet greenโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติฯ"
bullet greenประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2562
 
bullet greenแผน / ผล การปราบปรามทุจริต (ITA)  เอกสารแผน/ผล เอกสารประกอบ 
bullet green องค์การ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (เลือกหัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์")

bullet green องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
18-AG-42-GE-WSP-B: Workshop on Organic Agriculture 3.0 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย 

bullet greenร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ พรบ.   แบบแสดงความคิดเห็นในร่าง พรบ.  

bullet greenประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

bullet greenประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

bullet green คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team 

bullet green เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561  สหกรณ์นอกภาค  สหกรณ์ภาคการเกษตร   

                                                                                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด>>>

 

megaphone 320x320   ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดmegaphone 320x320

bullet greenขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันทำนา” มาเรียนรู้การทำนาแบบอินทรีย์ ได้เรียนรู้สัมผัสวิถีชาวนาด้วยตัวเอง ได้ทานข้าวที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 
bullet greenโครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติฯ"
bullet greenประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2562
 

bullet greenแผน / ผล การปราบปรามทุจริต (ITA)  เอกสารแผน/ผล เอกสารประกอบ
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

bullet greenแนวทางปฎิบัติเรื่องเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 

bullet greenคำขวัญวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2560

bullet greenประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

bullet greenประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

bullet greenการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อบุคลากรกรมฯ โดยถ่ายทอด VDO conference ทุกจังหวัด 

     ส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

 bullet greenรายชื่อร่วมลงนามแสดงเจตจำนงเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

ผลงานและกิจกรรม

 

PR62 1
กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตมั่นคง