1
นางสาวธนัญญา แทนพลกรัง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ได้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

11
ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จำกัด และ ติดตามการชำระหนี้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

a11
ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานให้กับสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด, กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุพนมเหนือ

145265
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ครั้งที่ 1/2563 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2563

141927
จัดประชุมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของส่วนราชการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด

S 7987286
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

13
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม Big Cleaning day รณรงค์ "ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19)"

1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจการสหกรณ์ของผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1112291
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2563