IMG 20210915 194703

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายอร่าม สุวรรณมาโจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่นต้านโควิด-19

238817632 1851759978330070 7680238741443059711 n

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นางสาววัชรี ปุกหุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครพนม เข้าประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

210762973 1829294910576577 8244106926568691157 n
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายอร่าม สุวรรณมาโจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ออนไลน์)

241836218 1873364579502943 8769091283915759598 n

13 กันยายน 2564 นางสาววัชรี ปุกหุต สหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม (ระดับเขต:ครั้งที่ 2)

96

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาววัชรี ปุกหุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำเนินการทำความสะอาด ตกแต่งสถานที่ และจัดเตรียมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

 

240507759 1868049470034454 6337525371841241482 n

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายถาพร ณ นคร ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 10, 11, 12 ได้ร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

204842752 1826394310866637 4681028222641715893 n
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาววัชรี ปุกหุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร” (รุ่นที่ 2)

199957099 1814919392014129 2060652741385541098 n
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหนองดู่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม