st1
การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด

100597173 1494891784016893 5847812348206645248 o

ประชุมทางไกล การชี้แจงแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 111

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP

v3

นางสาววัชรี ปุกหุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562/63 สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด 

120
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP หัวข้อวิชา "การบังคับคดี" และ “แนวทางการจัดทำงบดุลของผู้ชำระบัญชี ตามมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562”

2

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด และคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล จังหวัดนครพนม

ps1
ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร สหกรณ์จังหวัดนครพนม ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครพนม จำกัด

2
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล IDP ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ในหัวข้อ “การเขียนรายงานตรวจการสหกรณ์ และการวิเคราะห์รายงานการตรวจการสหกรณ์“

141927
จัดประชุมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของส่วนราชการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด