3

การประชุมการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสดิษฐชัย หาญมนตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานและดำเนินการในการประชุมการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม