S 34226359

การเรียนการสอน CPD Unit School ครั้งที่ 2 ในหัวข้อวิชาการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ถูกต้อง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้จัดการเรียนการสอน CPD Unit School ครั้งที่ 2 ในหัวข้อวิชาการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ถูกต้อง โดย นายสดิษฐชัย หาญมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม