14568

การประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ผู้ประสานอำเภอ เข้าร่วมประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามอำเภอที่รับผิดชอบ