S 34332697

สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เข้าตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวอินทรีย์ ขนาด 80ตัน/วัน

นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้เข้าตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวอินทรีย์ ขนาด 80ตัน/วัน พร้อมงานมุงหลังคา ผนัง และติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรองรับเครื่องจักร งวดที่ 3  และตรวจสอบโครางการก่อสร้างเครื่องอบลดความชื้น ขนาด 150 ตัน/วัน งวดที่ 2 โดยคู่สัญญาจ้าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ณ สหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม