12523

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านจอมมณี ครั้งที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้โดยนางสาวสุกัญญา สุลำนาจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวจิตราพัชญ์ แสนคำ นักวิชาการสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านจอมมณี ครั้งที่ 2 สมาชิกทั้งหมด 65 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 36 คน ซึ่งผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด 31 มกราคม2561 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 25,965 95 บาท ณ ศาลาประชาคมบ้านจอมมณี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม