51898

โครงการการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ชุมชน ศพก.เครือข่ายตำบลนาทม รุ่นที่ 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ฝึกหัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นวิทยากรตามโครงการการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ชุมชน ศพก.เครือข่ายตำบลนาทม รุ่นที่ 1 โดยให้การศึกษาอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายย่อย เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มแก่เกษตรกร ตำบลดอนเตย รุ่นที่ 2  จำนวน 50 ราย ณ ศาลาประชาชนบ้านนาทม หมู่ที่ 10 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม