66488

มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสดิษฐชัย หาญมนตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 จำนวน 78 ราย ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียน รายละ 1500 ตัว ถังน้ำหมัก 120 ลิตร รายละ 1 ถัง กากน้ำตาล รายละ 2 แกลลอน และตันพันธุ์ไม้ รายละ 2 ต้น (มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 1 ต้น และ มะม่วงโชคอนันต์ 1 ต้น) เพื่อให้เกษตรกรนำปัจจัยการผลิตไปดำเนินกิจกรรมการเกษตรในแปลงของตนเองและใช้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม