51469

การศึกษาอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายย่อย เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มแก่เกษตรกร

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ฝึกหัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นวิทยากรตามโครงการการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเสริมทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมการสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย ชุมชน ศพก.เครือข่ายตำบลนาทม รุ่นที่ 1 โดยให้การศึกษาอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรรายย่อย เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มแก่เกษตรกร ตำบลนาทม, ตำบลหนองซน และตำบลดอนเตย ตำบลละ 50 ราย รุ่นที่ 1 ของแต่ละตำบล เป้าหมายโดยรวมของอำเภอนาทม จำนวน 4 ชุมชนๆ ละ 200 ราย ณ ศาลาประชาชนบ้านนาทม หมู่ที่ 10 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม