S 92635139

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์และยกระดับสินค้าสหกรณ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์และยกระดับสินค้าสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพที่มีรายได้เร็วให้กับสมาชิก และเพื่อสนับสนุนการพัฒนายกระดับสินค้าของสหกรณ์ ซึ่งมีตัวแทนสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 สหกรณ์ มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 36 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3