171374

ประชุมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จัดประชุม โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง จัดทำแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์จัดทำบัญชี งบทดลองและปิดบัญชีได้ตามกฎหมายกำหนด โดยมี นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ นักวิชาการสหกรณ์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีนครพนม ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม และคณะกรรมการ สมาชิก ของสหกรณ์หมู่บ้านมั่นคงนครพนม จำนวน 30 คน ประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด ชั้น 2