S 21446891

ประชุมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาวภาวินี ตุวยานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดประชุมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสหกรณ์เป้าหมายสู่ระดับชั้นที่ดีขึ้น และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนการแนะนำ ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ โดยมีนายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร โดยนำเสนอ 3 ประเด็น 1. แผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ (2560-2564) 2. การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  3. การลงทุนของสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม จำนวน 38 คน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ชั้น 3