71790

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสดิษฐชัย หาญมนตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยี ในการส่งเสริมการตลาด การปรับแนวคิดการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร โดยมีเป้าหมาย คือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรือทายาทของสมาชิก ที่เป็นคนรุ่นใหม่อยู่ในวัยทำงาน ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครอบครัว/ปี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีสงคราม บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ แปลงนางสวาด วงศ์โสภา ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม