699945

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม สนับสนุนและสั่งซื้อลำไยของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดลำพูน

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม สนับสนุนและสั่งซื้อลำไยของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามแผนงาน แนวทางที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร และการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรมากขึ้น ในขณะนี้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย และจากการประมาณการผลผลิตในปีนี้มีจำนวน 125,120 ตัน กอร์ปกับช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มีผลผลิตลำไยกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกลำไยและป้องกันปัญหาทางด้านราคา ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้รับลำไยสด (ช่อ) จำนวน 2.5 ตัน (250 กล่อง) จากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด และจัดสรรเพื่อจำหน่ายให้กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ที่อยู่ภายในความดูแลต่อไป