631596

การประชุมหารือเตรียมการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และตัวแทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม