55657

เข้าติดตามผลการเร่งรัดหนี้เงินกู้ค้างรับและลูกหนี้การค้าของสหกรณ์การเกษตรหนองยอสามัคคี จำกัด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายจิตรธวัช จันทรินทร์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าติดตามผลการเร่งรัดหนี้เงินกู้ค้างรับและลูกหนี้การค้าของสหกรณ์การเกษตรหนองยอสามัคคี จำกัด จากการที่คณะกรรมการมีมติให้ทนายความดำเนินการยื่นคำทวงหนี้ ซึ่งปัจจุบันมีลูกหนี้เงินกู้ ส่งชำระ 7 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท ลูกหนี้การค้า 10 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกกรณีลาออกแต่ไม่สามารถถอนหุ้นได้  ณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม