633054

เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมให้บริการเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และให้ความรู้ทางวิชาการด้านการสหกรณ์  ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้ารับการบริการ จำนวน 95 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม