12feb62 1

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย

โดยนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และพนักงานราชการ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย        ในการนี้ นางสาวกมลวรรณ นุชัย และผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอ/ให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานภายในสำนักงานด้านบุคลากร การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา การวิเคราะห์การเงิน/การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์โดยนักการเงินที่ผ่านการอบรมมาแล้ว ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ และการชำระบัญชี  ทั้งนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมชี้แนะแนวทางการทำงานแก่บุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม