12feb62 10

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา โดยได้ติดตามแปลงข้าวโพดของนายวงคำสิงห์ คำผิว สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 25 ไร่ โดยเริ่มปลูกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และพบปัญหาในการปลูกข้าวโพด คือ แรงงานในการดูแลแปลงข้าวโพดของสมาชิกไม่เพียงพอ ซึ่งสมาชิกดูแลเพียงคนเดียวในเนื้อที่ปลูกทั้งหมด และระบบการจัดการแปลงไม่ทั่วถึง ณ หมู่ที่ 6 ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม