874214

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

วันที่ 1 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาววัชรี ปุกหุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมนายนิคม เข็มปัญญา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นายพรศักดิ์ ลาดเหลาเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ) ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ ณ สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 ราย

  ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นระหว่างสมาชิกกับคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อให้ได้แผนพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ทุกมิติ สามารถแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก เป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป