71708

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับพื้นฐาน

วันที่ 9 เมษายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายสันติ ศรขรรค์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับพื้นฐาน โดยประชุมชี้แจง/วิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อมาวางแผน ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม และปรับปรุงแก้ไข พัฒนา รวมถึงการประเมินผลให้ข้อเสนอนแนะและการพัฒนา ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการสังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายคือ คณะกรรมการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้าราชการ และพนักงานราชการสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม