57367

ลงพื้นที่ติดตามโครงการข้าวโพดหลังนาตามนโยบายภาครัฐ

วันที่ 11 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ฝึกหัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ลงพื้นที่ติดตามโครงการข้าวโพดหลังนาตามนโยบายภาครัฐ โดยมีเกษตรกรปลูกข้าวโพด จำนวน 8 ราย และอยู่ระหว่างการติดต่อผู้รับซื้อ จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.นครพนม จำกัด และหจก.นครพนมเกษตรรุ่งเรือง ซึ่งผลผลิตของเกษตรกร ทั้งหมดประมาณ 20-25 ตัน ณ พื้นที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

  และได้มอบหมายให้นายวิทยา เครือเขื่อนเพชร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าสังเกตการณ์การซื้อขายข้าวโพด ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.นครพนม จำกัด ได้รับซื้อข้าวโพดตามโครงการข้าวโพดหลังนา ของนายสุถัน ราชมณี โดยมีพื้นที่ปลูก 6 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 1.5 ตัน นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.นครพนม จำกัด ได้เข้ามารับซื้อจากเกษตรกรในเขตอำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 4 ราย จากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 13 ราย ปริมาณ 10.5. ตัน ราคาเฉลี่ย 4.25. บาทต่อกิโลกรัม ณ พื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

  นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อุปทุม นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายกิตติพงษ์ ขอดเมชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านหนองแวง ซึ่งได้เเนะนำการดำเนินธุรกิจของกลุ่มฯ ตลอดจนการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน โดยมีปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ณ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม