Apr62 1

ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2

วันที่ 18 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาววัชรี ปุกหุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2 ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นางสาวภาวินี ตุวยานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ณ สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 44 ราย