19apr62 1
ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการพัฒนาาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2

วันที่ 19 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางณริศญาทิพย์ มีระหงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมนางสาวภาวดี เจริญไทย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการพัฒนาาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2 ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด นายธนเดช ยะสะกะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเรณูนคร จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 45 ราย