23apr62 1

ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  ณ สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางสาววัชรี ปุกหุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมนายอร่าม สุวรรณมาโจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ ( 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ) ณ สหกรณ์การเกษตรท่าอุเทน จำกัด อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 ราย
ในการนี้ ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์ และทำการทบทวนแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งและแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยสหกรณ์ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสมุนไพรให้กับสมาชิก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่งด้วย