23apr62 1 5
จัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงประจำปี 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้นายสดิษฐชัย หาญมนตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก และโครงการชลประทานจังหวัดนครพนม ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงประจำปี 2562 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ขึ้นในปีงบประมาณ 2560 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนตามวาระของประเทศไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสมัครใจและเปิดใจจากข้างในสมัครเข้าร่วมโครงการจากทุกตำบลของประเทศไทย ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและทำการเกษตรเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสำนึกแห่งความพอเพียงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมถึงการ ปรับวิธีคิด และเปลี่ยนวิธีการมาทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ให้สามารถพัฒนาตนเอง ให้ก้าวหน้าตามแนวทางการบูรณาการและส่งเสริมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงประจำปี 2562 และวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอปลาปากมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ มีเกษตรกรอำเภอปลาปากเข้าร่วมจำนวน 523 ราย ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 9 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน 70 ราย