634576

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fied Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายอร่าม สุวรรณมาโจ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fied Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอศรีสงคราม บ้านอีอูด ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม