892390

ลงพื้นที่ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 24 เมษายน 2562  นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นาง ณริศญาทิพย์ มีระหงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการตลาด/การซื้อขายให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และความต้องการของตลาด และการเชื่อมโยงตลาดร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิตแปลงใหญ่กับผู้ซื้อผลผลิตแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรข้าวพันธุ์ดี หมู่ 15 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  จำนวน 33 ราย